Tháng Hai 22, 2024

Science has made great _____ during the past 30 years.

Science has made great _____ during the past 30 years.

A. motions

B. advances

C. advantages

D. opportunities

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Khoa học đã có những bước phát triển vượt bậc trong suốt 30 năm qua.