Tháng Hai 18, 2024

She had a cozy little apartment in Boston.

She had a cozy little apartment in Boston.

A. uncomfortable

B. dirty

C. lazy

D. warm

A là đáp án đúng

Lời giải:

cozy: ấm cúng >< uncomfortable: không thoải mái