Tháng Hai 29, 2024

She has lost her handbag with the _____ sum of $1300 in it.

She has lost her handbag with the _____ sum of $1300 in it.

A. extraordinary

B. considerable

C. valuable

D. worthwhile

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Cô ấy đã bị mất túi xách với tổng số tiền đáng kể trong đó là 1300 đô la.