Tháng Hai 20, 2024

She is leaving her husband because she cannot ______ his bad temper any longer.

She is leaving her husband because she cannot ______ his bad temper any longer.

A. put up

B. put away

C. put up

D. put up with

D là đáp án đúng

Lời giải:

put up with: chịu đựng