Tháng Hai 29, 2024

She suggested ___________ the night away from home.

She suggested ___________ the night away from home.

A. stay

B. staying

C.to stay

D. stayed

Đáp án: B

Giải thích: cấu trúc suggest Ving: đề nghị cùng làm gì

Dịch: Cô ấy đề nghị cùng ở xa nhà một đêm.