Tháng Hai 22, 2024

Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

Strongly advocating health foods, Jane doesn’t eat any chocolate.

A. supporting

B. doubt

C. advising

D. denying

B là đáp án đúng

Lời giải:

advocating: ủng hộ >< doubt: lưỡng lự, nghi ngại