Tháng Hai 20, 2024

Students are expected to ______ their classes regularly.

Students are expected to ______ their classes regularly.

A. assist

B. frequent

C. attend

D. present

C là đáp án đúng

Lời giải:

A: hỗ trợ

B: thường xuyên

C: tham dự

D: có mặt