Tháng Hai 29, 2024

The ____________ will announce tomorrow’s weather on TV at 7:30 tonight.

The ____________ will announce tomorrow’s weather on TV at 7:30 tonight.

A. weatherman

B. newsreader

C. comedian

D. MC

Đáp án: A

Giải thích: weatherman: người dẫn chương trình thời tiết.

Dịch: Người dẫn chương trình thời tiết sẽ thông báo thời tiết ngày mai lúc 7:30 tối nay.