Tháng Hai 15, 2024

The audience waited until the curtain had risen and then _____ into applause.

The audience waited until the curtain had risen and then _____ into applause.

A. flooded

B. cheered

C. started

D. burst

D là đáp án đúng

Lời giải:

Burst into applause: bật lên tiếng vỗ tay, rộ lên tiếng vỗ tay