Tháng Hai 29, 2024

The consequences of the typhoon were [B]disatrous [/B]due to the lack of effective measures.

The consequences of the typhoon were [B]disatrous [/B]due to the lack of effective measures.

A. meaningful

B. beneficial

C. excited

D. damaging

D là đáp án đúng

Lời giải:

disetrous = damaging (a) có sức tàn phá