Tháng Hai 22, 2024

The crowd stared at the giant and the dwarf as if they were _______ monsters.

The crowd stared at the giant and the dwarf as if they were _______ monsters.

A. credulous

B. incredible

C. incredulous

D. creditable

B là đáp án đúng

Lời giải:

incredible: đáng kinh ngạc, không thể tin được