Tháng Hai 29, 2024

The funeral will be _____, and only members of the dead man’s family will attend.

The funeral will be _____, and only members of the dead man’s family will attend.

A. peculiar

B. particular

C. private

D. personal

C là đáp án đúng

Lời giải:

Vế sau “chỉ có thành viên trong gia đình của người đàn ông bị mất đó tham dự” nên đám tang có tính riêng tư.