Tháng Hai 29, 2024

The majority of people in the town strongly support the plans to build a new school.

The majority of people in the town strongly support the plans to build a new school.

A. in favour of

B. refuse

C. agree

D. endanger

B là đáp án đúng

Lời giải:

support: đồng tình, ủng hộ >< refuse: từ chối, bác bỏ