Tháng Hai 18, 2024

The new director has really got things ________.

The new director has really got things ________.

A. flying

B. running

C. jogging

D. moving

D là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Thành ngữ

A. flying (adj): bay, biết bay, mau chóng

B. running (adj): tiến hành trong lúc chạy, di động

C. jogging (n): sự đẩy nhẹ, sự lắc nhẹ

D. moving (adj): cảm động, làm mủi lòng

=> get things moving: tạo ra sự tiến bộ

Tạm dịch: Giám đốc mới đã thực sự tạo ra những sự tiến bộ.