Tháng Hai 20, 2024

The shop assistant was totally [B]bewildered [/B]by the customer’s behavior.

The shop assistant was totally [B]bewildered [/B]by the customer’s behavior.

A. disgusted

B. puzzled

C. angry

D. upset

B là đáp án đúng

Lời giải:

bewildered = puzzled (a) bị làm cho bối rối