Tháng Hai 29, 2024

The Statue of Liberty was …………….. to the USA by the French.

The Statue of Liberty was …………….. to the USA by the French.

A. constructed

B. designed

C. completed

D. presented

D là đáp án đúng

Lời giải:

constructed: xây dựng

designed: thiết kế

completed: hoàn thành

presented: trình bày

be presented to sb: được tặng cho ai

Tạm dịch: Tượng nữ thần tự do được tặng cho Mỹ bởi người Pháp.