Tháng Hai 15, 2024

The two scientists disagreed and a _______ argument developed.

The two scientists disagreed and a _______ argument developed.

A. wet

B. bitter

C. salty

D. sour

B là đáp án đúng

Lời giải:

A: ướt

B: đắng

C: mặn

D: chua

A bitter argument: expressing  a lot of hate and anger