Tháng Hai 29, 2024

The weather forecaster announced that heavy rain resulted in floods in many areas of the country.

The weather forecaster announced that heavy rain resulted in floods in many areas of the country.

A. caused

B. opposed

C. entertained

D. purchased

A là đáp án đúng

Lời giải:

resulted in = caused: dẫn đến

Tạm dịch: Người dự báo thời tiết thông báo rằng mưa lớn dẫn đến lũ lụt ở nhiều khu vực trong cả nước.