Tháng Hai 22, 2024

The wine had made him a little ________ and couldn’t control his movement.

The wine had made him a little ________ and couldn’t control his movement.

A. light-headed

B. narrow-minded

C. light-hearted

D. light-footed

A là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

A. light-headed (adj): không tỉnh táo

B. narrow-minded (adj): hẹp hòi, nhỏ nhen

C. light-hearted (adj): vui vẻ, vô tư

D. light-footed (adj): nhanh chân, nhanh nhẹn

Tạm dịch: Rượu đã làm cho anh ta mất tỉnh táo và không thể tự kiểm soát chuyển động của chính