Tháng Hai 29, 2024

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. insignificant

B. clear

C. obvious

D. thin

A là đáp án đúng

Lời giải:

discernible: có thể nhận thức, có thể thấy rõ >< insignificant: vô nghĩa, tầm thường