Tháng Hai 21, 2024

These trees cannot be grown in such a cold ________ as ours.

These trees cannot be grown in such a cold ________ as ours.

A. weather

B. climate

C. season

D. space

B là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Những cái cây này không thể sinh trưởng trong khí hậu lạnh như vậy.