Tháng Hai 28, 2024

They are twins and look very _______.

They are twins and look very _______.

A. alike

B. same

C. likely

D. identical

A là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Họ là chị em sinh đôi và troogn rất giống nhau.