Tháng Hai 29, 2024

They haven’t kept in touch with each other ………………

They haven’t kept in touch with each other ………………

A. 2 years ago

B. since 2 years

C. over 2 years

D. for 2  years

D là đáp án đúng

Lời giải:

“haven’t kept: thì hiện tại hoàn thành

“2 years” là một khoảng thời gian nên ta dùng “for”