Tháng Hai 29, 2024

This tape stry has a very [B]complicated[/B] pattern. [I](Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is [B]CLOSEST[/B] in meaning to the underlined part in each of the following questions.)[/I]

This tape stry has a very [B]complicated[/B] pattern. [I](Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word or phrase that is [B]CLOSEST[/B] in meaning to the underlined part in each of the following questions.)[/I]

A. obsolete

B. intricate

C. ultimate

D. appropriate

B là đáp án đúng

Lời giải:

Dịch nghĩa các đáp án:

Obsolete: cổ xưa, quá hạn, đã lỗi thời

Intricate: rắc rối, phức tạp, khó hiểu

Ultimate: sau cùng, tối thượng

Appropriate: thích hợp, thích đáp

Từ trong câu “[B]complicated”[/B]: phức tạp, rắc rối

Vậy từ đồng nghĩa với từ đã cho là B: intricate.