Tháng Hai 29, 2024

Tom was a highly ______ teacher who took his duties seriously but he had neither the personality nor ability to achieve much success.

Tom was a highly ______ teacher who took his duties seriously but he had neither the personality nor ability to achieve much success.

A. conscientious

B. efficient

C. capable

D. talented

A là đáp án đúng

Lời giải:

A: tận tâm

B: hiệu quả

C: có khả năng

D: tài năng