Tháng Hai 29, 2024

We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours.

We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours.

A. an active society

B. an inactive society

C. a physical society

D. a working society

B là đáp án đúng

Lời giải:

24/7 society: xã hội hoạt động không ngừng >< an inactive society: một xã hội thiếu hoạt động