Tháng Hai 18, 2024

We enjoy ___________ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard.

We enjoy ___________ time together in the evening when the family members gather in the living room after a day of working hard.

A. caring

B. spending

C. doing

D. taking

B là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Từ vựng

A. care – caring: trông nom, chăm sóc

B. spend – spending: sử dụng, chi tiêu, dành

C. do – doing: làm, hành động

D. take – taking: cầm, lấy