Tháng Hai 29, 2024

We had a  _________________ trip to Nam’s home village?

We had a  _________________ trip to Nam’s home village?

A. two-day

B. two-days

C. day-two

D. days-two

A là đáp án đúng

Lời giải:

Chỗ trống cần một tính từ.