Tháng Hai 29, 2024

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on the air.

When he passes the entrance exam, his parents will be walking on the air.

A. extremely happy

B. feeling extremely unhappy

C. feeling extremely airy

D. extremely light

B là đáp án đúng

Lời giải:

Kiến thức: Thành ngữ

walking on the air: rất vui, rất hạnh phúc

A. extremely happy: vô cùng hạnh phúc

B. feeling extremely unhappy: cảm thấy vô cùng bất hạnh

C. feeling extremely airy: cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng

D. extremely light: cực kỳ nhẹ nhàng

Tạm dịch: Khi anh ấy vượt qua kỳ thi tuyển sinh, bố mẹ anh ấy sẽ rất hạnh phúc.