Tháng Hai 29, 2024

When I saw Minh, I stopped and smiled, but he _____ me and walked on.

When I saw Minh, I stopped and smiled, but he _____ me and walked on.

A. refused

B. omitted

C. ignored

C là đáp án đúng

Lời giải:

refused: từ chối

omitted: bỏ qua

ignored: làm ngơ

denied: phủ nhận

Tạm dịch: Khi nhìn thấy Minh, tôi dừng lại và mỉm cười, nhưng anh ấy phớt lờ tôi và bước tiếp.