Tháng Hai 17, 2024

When John _____ in London he went to see the Houses of Parliament.

When John _____ in London he went to see the Houses of Parliament.

A. came

B. reached

C. arrived

D. got

C là đáp án đúng

Lời giải:

Tạm dịch: Khi John đến Luân Đôn, anh ta sẽ đến xem Nhà Quốc hội.