Tháng Hai 29, 2024

When the bill came, he had to _____ money from his brother to pay it.

When the bill came, he had to _____ money from his brother to pay it.

A. borrow

B. lend

C. loan

D. let

A là đáp án đúng

Lời giải:

A: vay, mượn

B: cho vay, cho mượn, cho vay lãi

C: cho vay, cho mượn

D: cho