Tháng Hai 29, 2024

When we came out of the cinema, it was ______ with rain.

When we came out of the cinema, it was ______ with rain.

A. running

B. falling

C. dropping

D. pouring

D là đáp án đúng

Lời giải:

It was pouring with rain: trời đổ cơn mưa.