Tháng Hai 29, 2024

Which ____________ is the documentary on?

Which ____________ is the documentary on?

A. channel

B. universe

C. manner

D. character

Đáp án: A

Giải thích: channel: kênh truyền hình

Dịch: Phim tài liệu sẽ được chiếu trên kênh nào vậy?