Tháng Hai 29, 2024

You are not allowed to use the ______ after eleven o’clock at night, as it makes too much noise.

You are not allowed to use the ______ after eleven o’clock at night, as it makes too much noise.

A. signal

B. horn

C. bell

D. alarm

B là đáp án đúng

Lời giải:

th horn: thiết bị phát ra âm thanh báo hiệu